568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

Z důvodu konání Krajského kola soutěže ve hře na smyčcové nástroje se v úterý 28. března 2017 nekoná výuka v budově ZUŠ Fórum, Masarykovo nám.

Jiří Suchánek, ředitel ZUŠ

 

Pro zájemce o studium na naší škole

V sekci Přijímací zkoušky najdete informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

17. března 2017 – Jihlava

II. kategorie - Magdaléna Matějková /uč. M. Pleskačová/ - 2. místo
III. kategorie - Kristýna Konečná /uč. I. Smolová/ - 2. místo
III. kategorie - Jana Švaříčková /uč. V. Košíček/ - 2. místo
VI. kategorie - Sára Hlouchová /uč. I. Smolová/ - 2. místo
VII. kategorie - Jana Mušková /uč. S. Němcová/ - 1. místo

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

Žáci ZUŠ Třebíč přijatí na střední a vysoké umělecké školy ve školním roce 2016/2017

Hudební obor

Radim Plocek - LDO, sólový zpěv /uč. Michaela Mikulová, Eva Lojdová/ - Konzervatoř J. Ježka Praha - muzikálové herectví

Šárka Janíková – hra na klavír /absolventka ZUŠ Třebíč ze třídy R. Kucharské, nyní absolventka Konzervatoře Brno/ - AMU Praha

Výtvarný obor

Adéla Tržilová - SUŠG Jihlava - grafický design /uč. Blanka Bičáková/;  Marie Vlnová - SUŠG Jihlava - klasická umělecká tvorba /uč. Blanka Bičáková/; Lucie Němečková - SUPŠ Jihlava-design a vizuální komunikace /uč. Blanka Bičáková/; Tereza Uhrová - SOŠUP Světlá nad Sázavou /uč. Jaroslava Beranovská/; Tereza Hladíková a Kristýna Nedbalová - SUPŠ Jihlava - design a vizuální komunikace /uč. Jitka Janíková/; Klára Janíková - SUPŠ Jihlava - design a reklamní tvorba /uč. Jitka Janíková/

Petr Karásek - Technická univerzita v Liberci - fakulta umění a architektury /uč. Jaroslava Beranovská/

Učitelům ZUŠ děkujeme za přípravu k přijímacím zkouškám a žákům přejeme mnoho studijních úspěchů!

informace

Školní rok 2016 – 2017

Seznam učitelů, učebny, pracoviště

INFORMACE KE STUDIU – POZOR ZMĚNA !!!

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016. Všichni žáci musí nastoupit nejpozději do pátku 9. září 2016. Připomínáme, že žák se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku. Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.

Pozor !!! Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2016/2017 bude již 26. srpna 2016! Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2016/2017

hudební obor individuální výuka 250,- Kč / měsíc 1.250,- Kč / pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč / měsíc 1.100,- Kč / pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč / měsíc 1.150,- Kč / pololetí
taneční obor kolektivní výuka

230,- Kč / měsíc

1.150,- Kč / pololetí
literárně
dramatický
obor
kolektivní výuka 220,- Kč / měsíc 1.100,- Kč / pololetí
studium pro dospělé
/ všechny obory /
  1.300,- Kč / měsíc 6.500,- Kč / pololetí
Splatnost úplaty za vzdělávání pro I. pololetí 2016/2017  nejpozději do 26. srpna 2016

Splatnost úplaty za vzdělávání pro II. pololetí 2016/2017 nejpozději do 27. ledna 2017

UPOZORNĚNÍ

  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

 

Školní rok 2017/2018

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2017/2018

hudební obor individuální výuka 250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
  kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
taneční obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
literárně dramatický obor kolektivní výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
studium
pro dospělé
  1.300,- Kč/měsíc 6.500,- Kč/pololetí

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 1. pololetí 2017/2018 nejpozději do 25. 8. 2017

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 2. pololetí 2017/2018 nejpozději do 26. 1. 2018

Informace o pronájmu hudebních nástrojů

Půjčovné nástrojů – tarify: do 5000 Kč pořizovací ceny nástroje– 50 Kč/měs.

                                              od 5001 Kč – do 10 000 Kč pořizovací ceny nástroje – 75 Kč/měs.

                                              od 10 001 Kč pořizovací ceny nástroje – 100 Kč/měs.

Třídní učitel sepíše se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem smlouvu o pronájmu hudebního nástroje ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží zákonný zástupce (zletilý žák).

Výše poplatku a způsob úhrady bude uveden ve smlouvě.


Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje ZUŠ celkem  1525 žáků 

Obor Počet žáků
Hudební            944
Taneční            256
Výtvarný            292
Literárně-dramatický              33

Ve školním roce 2015/2016 absolvovalo ZUŠ celkem 110 žáků

       Obor Počet žáků
Hudební             62
Taneční             35
Výtvarný               9
Literárně-dramatický               4