568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Základní umělecká škola Třebíč přijme kvalifikovaného učitele hry na elektronické klávesové nástroje. Podmínkou je absolutorium z konzervatoře – hra na klavír nebo na varhany.

Upozornění

Paní učitelka Hana Horká  nevyučuje až do 23. února 2018 z důvodu nemoci.

Evropa ve škole

Krajské kolo literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole se uskuteční 16. března 2018 v ZUŠ Třebíč.

Soutěžní práce zasílejte na adresu školy nejpozději do 14. března 2018.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

22. února 2018 – Koncertní sál ZUŠ Třebíč

1. cena  - postup do krajského kola

Zobcová flétna - Ondřej Holčák /ze třídy Evy Hercegové/

Flétna - Eliška Veškrnová, Tereza Hlouchová /ze třídy Alice Matouškové/, Zuzana Matoušková /ze třídy Lenky Doležalové/

Saxofon - Tomáš Mahel, Vít Šesták / ze třídy Václava Sobotky/

Trubka - Jiří Kuchař, František Neuman /ze třídy Petra Matouška/

Všem žákům, učitelům a korepetitorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Blahopřejeme k výborným výsledkům a v krajském kole soutěže, které se koná 27. března 2018 v ZUŠ Jihlava, přejeme mnoho úspěchů.

Další umístění našich žáků - kompletní výsledková listina okresního kola soutěže:

Výsledková listina - okresní kolo - dechové nástroje

Školní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ tanečního oboru

21. února 2018 - ZŠ Kpt. Jaroše – tělocvična

Do okresní přehlídky, která se koná 9. března 2018 v divadle Pasáž, postupují všechny choreografie.

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů!

informace

Školní rok 2017 – 2018

Seznam učitelů, učebny, pracoviště

INFORMACE KE STUDIU

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017. Všichni žáci musí nastoupit nejpozději do pátku 8. září 2017. Připomínáme, že žák se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku. Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2017/2018 bude již 25. srpna 2017! Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2017/2018

hudební obor individuální výuka 250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
  kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
taneční obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
literárně dramatický obor kolektivní výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
studium
pro dospělé
  1.300,- Kč/měsíc 6.500,- Kč/pololetí

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 1. pololetí 2017/2018 nejpozději do 25. srpna 2017

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 2. pololetí 2017/2018 nejpozději do 26. ledna 2018

UPOZORNĚNÍ

  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

Informace o pronájmu hudebních nástrojů

Půjčovné nástrojů – tarify: do 5000 Kč pořizovací ceny nástroje– 50 Kč/měs.

                                              od 5001 Kč – do 10 000 Kč pořizovací ceny nástroje – 75 Kč/měs.

                                              od 10 001 Kč pořizovací ceny nástroje – 100 Kč/měs.

Třídní učitel sepíše se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem smlouvu o pronájmu hudebního nástroje ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží zákonný zástupce (zletilý žák).

Výše poplatku a způsob úhrady bude uveden ve smlouvě.


Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje ZUŠ celkem  1536 žáků 

Obor Počet žáků
Hudební            937
Taneční            249
Výtvarný            306
Literárně-dramatický              44

Ve školním roce 2016/2017 absolvovalo ZUŠ celkem 118 žáků

       Obor Počet žáků
Hudební             74
Taneční             22
Výtvarný             19
Literárně-dramatický               3