ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Ochrana osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 - dále jen GDPR)

Základní umělecká škola zpracovává tyto osobní údaje žáků a zákonných zástupců žáků:

1) Osobní údaje, které vyplývají z ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, tj. údaje povinné pro školní matriku. Tyto údaje nepodléhají souhlasu subjektu údajů (tj. zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka), zpracovávají se tzv. ze zákona.

2) Další osobní údaje žáků a zákonných zástupců, které jsou důležité pro činnost školy, a které jsou škole poskytnuty (např. e-mailové adresy, zdravotní pojišťovna žáka, tituly, povolání, pracoviště zákonných zástupců aj.). Tyto údaje podléhají informovanému souhlasu subjektu údajů (tj. zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka).

3) Škola dále pořizuje, zpracovává a v přesně definovaném rozsahu používá další informace a materiály, které lze z hlediska GDPR považovat za osobní údaje. Např. fotografie, audiovizuální nahrávky, autorská díla žáků aj. Tyto údaje podléhají informovanému souhlasu subjektu údajů (tj. zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka).

Poučení:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu studia žáka ve škole a dále po dobu nutné archivace v souladu se skartačními lhůtami.

K osobním údajům žáků a zákonných zástupců mají přístup tito zaměstnanci školy – ředitel, zástupci ředitele, vyučující a administrativní pracovníci, a dále externí zpracovatelé osobních údajů (např. firma Senzio.cz - provozovatel portálu iZUŠ, Microsoft – provozovatel platformy Teams používané pro distanční výuku, RIGANTI s.r.o. zajišťující provoz webových stránek a správu školních uživatelských účtů). Všichni jsou povinni s nimi nakládat v souladu s GDPR.

Osobní údaje jsou ve škole vedeny v elektronické podobě v počítačích zabezpečených heslem, v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelných skříních v uzamykatelných učebnách a kancelářích školy. Škola je mimo provozní dobu zabezpečena čidly elektronického bezpečnostního systému.

Subjekt údajů (tj. zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák) může žádat o výmaz osobních údajů uvedených v bodě 2) a 3) a kdykoliv odvolat svůj souhlas s jejich zpravováním, pokud si dále nepřeje, aby tyto údaje byly zpracovávány.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro ZUŠ Třebíč byl jmenován Bc. Radek Vodička, tel. 568 896 308,  email: [email protected]

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání (Whistleblowing)

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“)

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

a) elektronicky na speciální emailovou adresu [email protected],

b) písemně v označené obálce „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“ na shora uvedenou adresu Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč,

c) ústně na telefonním čísle +420 568 896 220. Linka je přímá na příslušnou osobu a je zpravidla obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod.,

d) na žádost a v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) také osobně.

Příslušnou osobou je Mgr. Jan Leitner, vedoucí Oddělení právního a personálního Městského úřadu Třebíč.

Základní umělecká škola Třebíč jako povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona. Oznámení tedy mohou podávat jen zaměstnanci a osoby vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Informace o použití cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Obecné informace o cookies

Tento web využívá cookie s názvem dotvvm_sid, která obsahuje CSRF token, který je nutný z techických důvodů k zajištění správné funkčnosti některých částí tohoto webu. Tato cookie je vymazána pro zavření okna prohlížeče a není nikde trvale ukládána. Cookie neobsahuje žádné údaje, které by mohly vést k identifikaci konkrétního uživatele.

Tento web dále využívá cookie s názvem notifications, která obsahuje datum poslední návštěvy webu. Cookie má platnost 1 měsíc a využívá se k tomu, abychom uživateli při příchodu na web mohli zobrazit důležitá oznámení týkající se provozu školy, která byla publikována od minulé návštěvy webu. Kromě tohoto údaje cookie neobsahuje žádné údaje, které by mohly vést k identifikaci konkrétního uživatele.

Dále jsou využívány cookies služby Google Analytics pro analýzu návštěvnosti za účelem zkvalitňování obsahu tohoto webu. Podmínky užití Google Analytics