ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Základní informace

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945. V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (Městská hudební škola, Městský hudební ústav, Základní hudební škola, Lidová škola umění, Základní umělecká škola) a postupně se rozšiřovala o další vyučované obory.

V roce 1990 se sídlem Základní umělecké školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou uměleckých škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.


     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 


ZUŠ Třebíč poskytuje základy uměleckého vzdělání v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání (RVP-ZUV) a školním vzdělávacím programem (ŠVP) v platném znění.

Nabízíme vzdělávání v těchto oborech:


Vzdělávání v jednotlivých oborech je poskytováno v tzv. studijních zaměřeních. Žák se tedy hlásí do určitého studijního zaměření příslušného oboru. Za každé studijní zaměření se platí úplata za vzdělávání. Studuje-li žák více studijních zaměření současně, je mu za každé z nich vyměřena úplata za vzdělávání.

Studium se dělí na I. stupeň pro žáky sedmileté a starší a II. stupeň pro žáky čtrnáctileté až osmnáctileté. V I. stupni se zpravidla zřizují dva ročníky přípravného studia pro pětileté a šestileté žáky v souladu s ŠVP. Pro žáky, kteří nastupují do II. stupně bez absolvování I. stupně se zřizuje jednoleté přípravné studium v souladu s ŠVP.

Ředitel školy může povolit studium pro dospělé (nad osmnáct let). Toto studium se řídí učebními plány a přiměřeně i vzdělávacími obsahy pro II. stupeň.

Žáci, kteří prokazují vynikající výsledky, mají hlubší zájem o studium, případně se připravují ke studiu na uměleckých či pedagogických školách vyššího stupně, mohou být na základě rozhodnutí ředitele školy zařazeni do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje ZUŠ celkem  1397 žáků

Obor

Počet žáků

Hudební

           820

Taneční

           166

Výtvarný

           319

Literárně dramatický

            92


Vyšší nárůst počtu žáků v LDO oproti minulým školním rokům je způsobený novým studijním zaměřením Malý umělec.


Ve školním roce 2022/2023 absolvovalo ZUŠ celkem  166 žáků

Obor

Počet žáků

Hudební

          102

Taneční

            20

Výtvarný

            40

Literárně dramatický

              4