Literárně - dramatický obor

Literárně - dramatický obor

Literárně - dramatický obor pomocí tvořivých aktivit a prostřednictvím dramatických činností (pohybových, hlasových, hereckých, dramaturgických, hudebních a výtvarných) a činností slovesných (tvůrčího psaní) u dětí komplexně rozvíjí jejich schopnosti, které jim později usnadní komunikaci s lidmi a vystupování na veřejnosti.

 20221017_152052 ldo1

Literárně - dramatický obor se také velkou měrou podílí na rozvoji sociability žáků (schopnost spolupracovat ve skupině, věřit ve vlastní síly, aktivně se účastnit společné tvorby, řešit obtížné sociální situace, apod.) Žáci se učí také kriticky hodnotit výkony vlastní i ostatních a vhodným způsobem své poznatky sdělovat.

10 12

Vzdělávání v literárně - dramatickém oboru se řídí školním vzdělávacím programem, který určuje učební plány a vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření.

Studijní zaměření

Malý umělec v tvůrčím světě

Toto studijní zaměření je všestrannou uměleckou přípravkou napříč všemi obory.

Probíhá formou tvořivé hry s využitím hudební, pohybové, výtvarné a dramatické činnosti v kolektivním  vyučovacím předmětu Malý umělec. Rozvíjí fantazii a sebevyjádření dítěte, pomáhá mu najít si vhodnou cestu v uměleckém světě. Na toto studijní zaměření mohou žáci podle svých preferencí navázat dalším studiem ve zvoleném oboru ZUŠ.

d 20240226_134733 g 


Vyučující - Mgr. Marika Indrová, Alice Matoušková, Mgr. Šárka Nohová, Mgr. Šárka Velková, Mgr. Dita Vomelová

Mgr. Marika Indrová - koordinátor studijního zaměření a předmětu Malý umělec – [email protected]

s f l


Literárně - dramatická tvorba

Studijní zaměření nabízí na I. stupni základního studia tyto předměty - Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost a Přednes.

  100 336651045_1370110430454284_525379480140745908_n 21 165

Na II. stupni se zřizuje jednoleté přípravné studium s vyučovacími předměty Přípravné dramatické studium a Přednes. Základní studium II. stupně je realizováno ve vyučovacích předmětech Inscenační tvorba a Přednes.


Vyučující literárně - dramatického oboru - Mgr. Marika Indrová, Michal Lukáč

                         

Žáci prezentují výsledky svého studia na pravidelných veřejných vystoupeních i v rámci různých mezioborových akcí školy.

59 38 22 3

Plánované akce literárně-dramatického oboru