Literárně - dramatický obor

Literárně - dramatický obor

Literárně - dramatický obor pomocí tvořivých aktivit a prostřednictvím dramatických činností (pohybových, hlasových, hereckých, dramaturgických, hudebních a výtvarných) a činností slovesných (tvůrčího psaní) u dětí komplexně rozvíjí jejich schopnosti, které jim později usnadní komunikaci s lidmi a vystupování na veřejnosti.

IMG_5827 IMG_5712 

Literárně - dramatický obor se také velkou měrou podílí na rozvoji sociability žáků (schopnost spolupracovat ve skupině, věřit ve vlastní síly, aktivně se účastnit společné tvorby, řešit obtížné sociální situace, apod.) Žáci se učí také kriticky hodnotit výkony vlastní i ostatních a vhodným způsobem své poznatky sdělovat.

IMG_4545 IMG_4468 

                       

Vzdělávání v literárně - dramatickém oboru se řídí školním vzdělávacím programem, který určuje učební plány a vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření.

Studijní zaměření

Malý umělec v tvůrčím světě

Toto studijní zaměření je všestrannou uměleckou přípravkou napříč všemi obory.

Probíhá formou tvořivé hry s využitím hudební, pohybové, výtvarné a dramatické činnosti v kolektivním  vyučovacím předmětu Malý umělec. Rozvíjí fantazii a sebevyjádření dítěte, pomáhá mu najít si vhodnou cestu v uměleckém světě. Na toto studijní zaměření mohou žáci podle svých preferencí navázat dalším studiem ve zvoleném oboru ZUŠ.


Literárně - dramatická tvorba

Studijní zaměření nabízí na I. stupni základního studia tyto předměty - Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost a Přednes.

IMG_4838 IMG_4881 10

Na II. stupni se zřizuje jednoleté přípravné studium s vyučovacími předměty Přípravné dramatické studium a Přednes. Základní studium II. stupně je realizováno ve vyučovacích předmětech Inscenační tvorba a Přednes.

Vyučující literárně - dramatického oboru - Mgr. Marika Indrová, Michal Lukáč

                         

Žáci prezentují výsledky svého studia na pravidelných veřejných vystoupeních i v rámci různých mezioborových akcí školy.

59 38 22 3

Plánované akce literárně-dramatického oboru