Výtvarný obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech výtvarných disciplínách. Vzdělávání ve výtvarném oboru se řídí školním vzdělávacím programem, který určuje učební plány a vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření.

Studijní zaměření

Výtvarná tvorba

Přípravná výtvarná tvorba - jednoleté až dvouleté přípravné studium.

Základní studium (I. st. - sedmileté, II. st. - čtyřleté) se rozděluje na předměty: Plošná tvorba, Prostorová tvorba a Výtvarná kultura.

Vzdělávací obsah vyučovaných předmětů tak tvoří vzájemně provázané a podmiňující se oblasti. Studium I. a II. stupně základního studia se uzavírá závěrečnou prací zadanou vyučujícím. Žáky opravňuje k získání závěrečného vysvědčení.

IMG_20230614_162616_765 IMG_20230614_162415_666 IMG_20230614_162526_294 DSC_0097 IMG_20230614_162548_796 IMG_20230614_162858_263

Charakteristika studijních předmětů

Plošná tvorba

zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení a emotivitu. V souvislosti s tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a v přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou. V průběhu studia se setkají i s dalšími plošnými technikami, jako je počítačová grafika, koláže, batika apod.

Prostorová tvorba

Učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Užitá tvorba je nejčastěji zastoupena prací s hlínou, vytváření objektů z různých materiálů, prostorová práce s papírem, textilem apod. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu – modelování, tvarování, konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost.

Výtvarná kultura

Prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není klasifikována. V základním studiu I. a II. stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.

Grafické editory

Cílem nepovinného vyučovacího předmětu je předat žákům takové dovednosti, které představují nejběžnější činnosti při úpravě fotografií, základní ovládání vektorového a rastrového grafického editoru, skenování a kreativního myšlení při další digitální tvorbě.

IMG_20210421_140637_908 IMG_20210421_141305_396 IMG_20210421_141033_893 IMG_20230614_162625_201 IMG_20230614_162553_495 IMG_20230614_162730_056 IMG_20230614_162657_775

Vyučující výtvarného oboru - Blanka Bičáková; Jitka Janíková; BcA. Jakub Noha; Bc. Petra Paseková; Mgr. Dita Vomelová


Noha č. 7 temavesmir Maria Zelenko Čeho mám plnou hlavu I. IMG_20230614_162347_658

Žáci výtvarného oboru s úspěchem prezentují své práce v rámci různých soutěží a výstav doma i v zahraničí

P3260872 P3260874 P3260865

Plánované akce výtvarného oboru