Výtvarný obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech výtvarných disciplínách. Vzdělávání ve výtvarném oboru se řídí školním vzdělávacím programem, který určuje učební plány a vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření.

Studijní zaměření

Výtvarná tvorba

Na I. stupni se zřizuje jednoleté až dvouleté přípravné studium s vyučovacím předmětem Přípravná výtvarná tvorba. Základní studium (I. st. - sedmileté, II. st. - čtyřleté) je shrnuto do jednoho vyučovacího předmětu Výtvarná tvorba. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu tvoří vzájemně provázané a podmiňující se oblasti, a to výtvarná tvorba a recepce a reflexe výtvarného umění. Studium I. a II. stupně základního studia se uzavírá závěrečnou prací zadanou vyučujícím. Žáky opravňuje k získání závěrečného vysvědčení.


Charakteristika studijního zaměření

Plošná tvorba

zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení a emotivitu. V souvislosti s tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a v přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou. V průběhu studia se setkají i s dalšími plošnými technikami, jako je počítačová grafika, koláže, batika apod.

Prostorová tvorba

Učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Užitá tvorba je nejčastěji zastoupena prací s hlínou, vytváření objektů z různých materiálů, prostorová práce s papírem, textilem apod. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu – modelování, tvarování, konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost.

Výtvarná kultura

Prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není klasifikována. V základním studiu I. a II. stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.

Vyučující výtvarného oboru - Blanka Bičáková; Jitka Janíková; BcA. Jakub Noha; Bc. Petra Procházková; Mgr. Dita Vomelová

                

             

Žáci výtvarného oboru s úspěchem prezentují své práce v rámci různých soutěží a výstav doma i v zahraničí.

    

P3260872 P3260874 P3260865

DSC_0012  DSC_0019

  

Plánované akce výtvarného oboru