568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Ve dnech 22. října 2019 /úterý/ a 31. října 2019 /čtvrtek/ se nekoná z důvodu služební cesty a účasti na vzdělávacím semináři výuka žáků hudební teorie ze tříd uč. Mgr. Renaty Zelingerové.

Děkujeme za vstřícnost       Jiří Suchánek, ředitel ZUŠ

 

Zapojte se do projektu

RYBOVA MŠE A VY?

Toužili jste si někdy zahrát nebo zazpívat Rybovu Českou mši vánoční? Nabízíme Vám příležitost zúčastnit se jedinečného projektu nácviku a provedení Rybovy mše.

Projekt je určen všem zájemcům, kteří mají toto dílo rádi a již s ním mají zkušenost, ale i těm, kteří ještě neměli příležitost se aktivně s „rybovkou“ seznámit.

První setkání všech zájemců z řad zpěváků i instrumentalistů se uskuteční v pátek 25. října v 16:30 v koncertním sále ZUŠ Třebíč na Masarykově nám 1313 (1. patro).

Přihlášky na tento projekt je nutno zaslat písemně na email:

Instrumentalisté: [email protected]

Zpěváci: [email protected]

informace

Školní rok 2019 – 2020

Seznam učitelů, učebny, pracoviště

 

INFORMACE KE STUDIU

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019. Všichni žáci musí nastoupit nejpozději do pátku 13. září 2019. Připomínáme, že žák se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku. Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2019/2020 je 23. srpna 2019! Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/2020

hudební obor individuální výuka 250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
  kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
taneční obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
literárně dramatický obor kolektivní výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
studium
pro dospělé
  1.300,- Kč/měsíc 6.500,- Kč/pololetí

Splatnost - 1. pololetí 2019/2020 do 23. srpna 2019.

Splatnost - 2. pololetí 2019/2020 do 24. ledna 2020.

UPOZORNĚNÍ

  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

Informace o pronájmu hudebních nástrojů

Půjčovné nástrojů – tarify: do 5000 Kč pořizovací ceny nástroje– 50 Kč/měs.

                                              od 5001 Kč – do 10 000 Kč pořizovací ceny nástroje – 75 Kč/měs.

                                              od 10 001 Kč pořizovací ceny nástroje – 100 Kč/měs.

Třídní učitel sepíše se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem smlouvu o pronájmu hudebního nástroje ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží zákonný zástupce (zletilý žák).

Výše poplatku a způsob úhrady bude uveden ve smlouvě.


Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje ZUŠ celkem  1490 žáků 

Obor Počet žáků
Hudební            931
Taneční            221
Výtvarný            304
Literárně-dramatický              34

Ve školním roce 2017/2018 absolvovalo ZUŠ celkem 124 žáků

       Obor Počet žáků
Hudební             73
Taneční             23
Výtvarný             28
Literárně-dramatický               0