568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Upozornění pro žáky a rodiče

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se z důvodu školení nekoná výuka těchto pedagogů:

Hana Horká, Marika Indrová, Eva Lojdová, Stanislav Kolbábek, Eva Kotrbová, Vlastimil Rájecký, Leoš Vala, Helena Valová, Šárka Velková a Renata Zelingerová.

V pátek 31. ledna 2020 jsou pololetní prázdniny.

 

Předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek na Taneční představení I., které se koná 28. ledna 2020, bude zahájen v pondělí 13. ledna 2020 v kanceláři školy v úředních hodinách.

DVD - Vánoční koncert ZUŠ

Objednaná DVD z Vánočního koncertu jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři školy.

Komisionální zkoušky z hudební teorie – I. pololetí

Žáci, kteří mají více jak 50% nedocházku do hudební teorie vykonají komisionální zkoušku

 

 

školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

14. ledna 2020 – Koncertní sál ZUŠ

1. místo s postupem do okresního kola

Lucie Svobodová – Ladislava Havelková; Kristýna Uchytilová /Jaromír Janata/; Tereza Budějovská, Daniela Kourková, Daniel Střítecký /Mgr. Petr Liška/; Pavel Novák, Nina Štefanovičová, Linda Vejmelková /Bc. Martin Pašek/

Absolutní vítěz školního kola soutěže - Daniel Střítecký.

Výsledková listina - školní kolo - hra na kytaru

Žákům i jejich pedagogům blahopřejeme k postupu do okresního kola a do další soutěže přejeme hodně úspěchů!

informace

Školní rok 2019 – 2020

Seznam učitelů, učebny, pracoviště

 

 

INFORMACE KE STUDIU

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019. Všichni žáci musí nastoupit nejpozději do pátku 13. září 2019. Připomínáme, že žák se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku. Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2019/2020 je 23. srpna 2019! Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/2020

hudební obor individuální výuka 250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
  kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc 1.250,- Kč/pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
taneční obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1.150,- Kč/pololetí
literárně dramatický obor kolektivní výuka 220,- Kč/měsíc 1.100,- Kč/pololetí
studium
pro dospělé
  1.300,- Kč/měsíc 6.500,- Kč/pololetí

Splatnost - 1. pololetí 2019/2020 do 23. srpna 2019.

Splatnost - 2. pololetí 2019/2020 do 24. ledna 2020.

UPOZORNĚNÍ

  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

Informace o pronájmu hudebních nástrojů

Půjčovné nástrojů – tarify: do 5000 Kč pořizovací ceny nástroje– 50 Kč/měs.

                                              od 5001 Kč – do 10 000 Kč pořizovací ceny nástroje – 75 Kč/měs.

                                              od 10 001 Kč pořizovací ceny nástroje – 100 Kč/měs.

Třídní učitel sepíše se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem smlouvu o pronájmu hudebního nástroje ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží zákonný zástupce (zletilý žák).

Výše poplatku a způsob úhrady bude uveden ve smlouvě.


Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje ZUŠ celkem  1437 žáků 

Obor Počet žáků
Hudební            881
Taneční            200
Výtvarný            317
Literárně-dramatický              39

Ve školním roce 2018/2019 absolvovalo ZUŠ celkem 178 žáků

       Obor Počet žáků
Hudební            122
Taneční              20
Výtvarný              35
Literárně-dramatický                1